fredag 7 september 2012

(S)atsning på läsning

Förra veckan presenterade vi Socialdemokrater i Enköping det som i dagligt tal kallas "skuggbudget" - vårt alternativ för Enköpings Kommun 2013. Den 18 september tas budgeten upp för beslut i fullmäktige.

I vårt alternativ presenterar vi ett antal åtgärder som vi prioriterar. Vi anser bland annat att kommunen under 2013 måste:
  • börja bygga badhuset 
  • börja bygga om Joar till en kulturskola 
  • göra det möjligt att ha en uterink med tak vid Bachohallen 
  • börja bygga ett trygghetsboende 
Vi vill:
  • ta tillbaka Röda Villan och utveckla dess verksamhet. Det är rimligt att en bra verksamhet ska få utvecklas, inte avvecklas.
  • ta bort 1:e vice ordförande i alla nämnder 
  • jobba med sociala investeringar 
Mer långsiktigt vill vi satsa på yrkesvux på kvällstid så man kan få möjligheten att ha kvar sitt jobb och studera samtidigt. Vi tror att fältassistenter är till stor hjälp för ungdomar i det förebyggande arbetet. Vi vill också göra en mer långsiktig satsning på läsutvecklingen i Enköpings skolor!

Just vad gäller läsningen har vi i dagarna fått bekräftelse på att vi i vårt budgetalternativ är helt rätt ute! I en färsk EU-rapport presenteras skrämmande siffror om just läskunnigheten.

Mätningen görs bland elever i årskurs 9 (15 år). Här visar det sig att Sverige sedan några år tillbaka är inne i en negativ trend. För 17,4% av landets 15-åringar är läskunnighet på en så pass låg nivå där ungdomarna endast klarar att läsa de allra enklaste texter.

Det innebär att nästan var femte svensk elev i år 9 inte har nått upp till den läsnivån som behövs för att utvecklas och fungera i samhället, hemmet, skolan och på jobbet enligt rapporten!

I vårt samhälle där digitaliseringen ökar ställs parallellt med detta allt högre krav på hög läskunnighet! Förbättrad läskunnighet leder till vinster för enskilda och för samhället!

Hög läskunnighet och läsförståelse redan i låg ålder innebär att man lättare kan ta till sig kunskaper också i andra skolämnen! Därför vill vi Socialdemokrater satsa långsiktigt på läsning i Enköpings skolor!

Läsningen är som sagt nyckeln till att ge varje barn möjligheter och verktyg att klara skolan samt att stå bättre rustade att så småningom ta klivet ut i vuxenvärlden och arbetslivet!

 /Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |