tisdag 18 september 2012

Tillgänglighet i fokus

I dagens budgetdebatt i fullmäktige fokuserade jag på tillgänglighet och att öppna upp vår kommun för alla utifrån behov. Här kommer anförandet i sin helhet:

För oss Socialdemokrater är frågan om långsiktig hållbar utveckling en av grundpelarna i det politiska arbetet. Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina!

Därför måste alltid hållbar utveckling och kanske framförallt medborgarnyttan beaktas i alla beslut som tas i kommunen.

Det handlar om att skapa god livskvalitet för de människor som bor, verkar och lever i Enköping idag, imorgon och för generationer framöver.

En av de kanske viktigaste frågorna att ta tag i idag är att göra vår kommun tillgänglig. Inte bara för vissa - utan för alla!

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rättigheten att kunna röra sig fritt och att kunna verka i samhället även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi vill att våra vackra parker, grönområden, vägar och lokaler runt om i kommunen ska vara goda miljöer för alla att vistas i. Men då måste vi också se till att göra dem tillgängliga – för alla!

År 2000 antog riksdagen den Nationella handlingsplanen för handikappolitik. I den står följande:

"Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser”.

Före utgången av år 2010… Idag skriver vi den 18 september 2012 och i Enköpings kommun har arbetet med tillgänglighetsfrågor helt stanna av. Tittar man på kommunens hemsida finns information om tillgänglighet - uppdaterad för exakt tre år sedan!

I den tidigare interpellationsdebatten om trygghet i Enköping poängterade Anna Wiklund (m) vikten av förebyggande arbete och ansvar. Hur stämmer det med verkligheten när det gäller tillgänglighet? Tillgänglighet är trygghet!

Finns det någon substans i det Anna säger eller är det bara "floskler"?

För faktum är att de enkelt åtgärdade hindren finns fortfarande kvar och är därmed också hinder för ett demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping!

Här vill vi Socialdemokrater se en förändring! Vi vill erbjuda ALLA Enköpings medborgare god livskvalitet - utifrån sina behov och önskemål!

Därför, ordförande, yrkar jag bifall till det Socialdemokratiska budgetalternativet!

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |