tisdag 20 mars 2012

Ett steg i rätt riktning

Under det dryga året jag nu suttit i Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) har det vid några tillfällen kommit upp ärenden med ansökningar om bygglov som strider mot gällande detaljplaner. Jag har tillsammans med den Socialdemokratiska gruppen också lyft frågan om hur vi som nämnd ska ställa oss till dessa ansökningar och säkerställa att vi tar rätt beslut.

Personligen har jag hela tiden hävdat att detaljplaner och gällande lagstiftning måste följas, men att man självklart kan tillåta mindre avvikelser om syftet är "rätt". Det kan exempelvis handla om en handikappanpassning av en fastighet eller liknande.

Plan- och bygglagen (PBL) är väldigt tydlig i vad det är som gäller:

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
Förutsättningar för bygglov
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 a) överensstämmer med detaljplanen 


Trots denna tydliga lagstiftning har det förekommit en del, i mitt tycke, godtyckliga beslut genom åren och det är här jag nu vill sätta ner foten!

En del hävdar att det handlar om myndighetsutövning och att nämnden har all rätt att gå emot gällande detaljplaner. Detta har gjorts i en del kommuner och har då för nämndledamöterna fått relativt allvarliga konsekvenser.

Senast i höstas blev hela byggnadsnämnden samt stadsarkitekten i Mellerud fällda för tjänstefel. Anledningen var just att man beviljat bygglov med hänvisning till att man ansåg det vara en mindre avvikelse.

Nämndledamöterna hävade att de inte hade adekvat utbildning i byggfrågor samt att tjänstemännen hade gett dem uppfattningen att byggnationen var laglig. Stadsarkitekten däremot menade att han informerat att avvikelsen var så stor att en planändring borde ha kommit till stånd. Trots det drev nämnden alltså igenom ett beslut om att bevilja bygglov.

Tingsrätten konstaterade att byggnationen hade beviljats "utan sådant medborgarinflytande som säkerställs genom ett planförfarande". Om domen går det att läsa följande:

"Byggloven hade inte varit lagenliga, och trots att nämndledamöterna fick klart för sig att det rådde tveksamheter om lagligheten med byggloven valde de besluta om dessa. De hade därmed förfarit oaktsamt enligt tingsrätten och även åsidosatt vad som gällt för uppgiften som ledamot. De kunde därmed inte undgå ansvar för tjänstefel."

Byggnadsnämnden överklagade Tingsrättens beslut, men Hovrätten fastslog Tingsrättens dom!

Det är just denna risk jag vill undvika och att vi som nämnd inte ska hamna i samma situation.

Trägen vinner brukar det ju heta och idag beslutade MBN:s arbetsutskott att nämnden tillsammans med berörda tjänstemän kommer att inleda diskussioner för att komma fram till hur vi fattar rätt beslut i liknande ärenden framöver.

Det här är ytterligare ett steg i rätt riktning för att kvalitetssäkra verksamheten och förbättra även för den som ansöker om bygglov.

/Matz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

AddThis

Share |