fredag 9 december 2011

Ingen utveckling utan pedagogiskt ledarskap

Som före detta elev i dåvarande Musik- och Dansskolan och med de positiva minnen jag har av alla lektioner, lägerveckor, konserter och vänortsresor genom åren jag har haft förmånen att vara delaktig i är det svårt att inte engagera sig i det som händer kring Kulturskolan.

Därför är det också lätt att förstå alla de kommentarer på sociala media och de starka reaktioner man möter i samtal med invånare i Enköping som ställer sig frågande till vad det är som håller på att hända. Vi är många som har kopplingar till Kulturskolan på olika sätt!

Genom åren har nuvarande Kulturskolan haft starka ledare. Stig Eklund, Erik Strandberg, Janne Bohman och Sune Löfgren är några av alla de som haft samma karaktärsdrag - eldsjälar som alltid brunnit för sin verksamhet och alltid gett 110%! Dessa eldsjälar har också varit viktiga pedagogiska ledare som drivit och utvecklat verksamheten. Entreprenörer ut i fingerspetsarna!

Beviset för det ser vi i alla de före detta elever som lämnat skolan för att etablera sig som högt aktade musiker och dansare både nationellt och internationellt. Staffan Astner, Mikael Littwold, Jonas Wall är bara några av alla dessa "produkter" av en verksamheten som Enköping borde vara stolta över!

Vän av ordning undrar nu säkert vad detta har med den organisationsförändring som presenteras i dagens EP att göra.

Jo, det är just det pedagogiska ledarskapet som Kulturskolan nu riskerar att tappa om politiken väljer att driva igenom det förslag som ligger till grund för omorganisationen. Utan detta ledarskap är risken stor att verksamheten stagnerar och på sikt tynar bort.

Självklart finns alla engagerade lärare i verksamheten som har den pedagogiska kompetensen, men deras krut ska läggas på att genomföra den verksamhet man tillsammans med sin pedagogiska ledare genom tydliga mål satt upp att nå.

Kulturskolan är precis som namnet gör gällande en skola där det bedrivs pedagogisk verksamhet och därför också måste ha ett pedagogiskt ledarskap. Ingen skulle väl komma på tanken att plocka bort det pedagogiska ledarskapet på en grundskola?

Jag motsätter mig inte en effektivisering av kommunala verksamheter och att man vill kunna leverera en så bra verksamhet som möjligt och som kommer Enköpings medborgare till dels. Däremot anser jag att man verkligen måste vända på varje sten för att se vilka konsekvenserna blir när man ska genomföra en omroganisation.

Det pedagogiska ledarskapet är A och O för att en väl fungerande, omtyckt och efterfrågad verksamhet som Kulturskolan är ska kunna bli än bättre och attrahera fler. Annars finns risken att vi kommer att se en kvalitetsförsämring för alla de barn, ungdomar och vuxna som idag och i morgon genom ett aktivt val väljer att vara en del av Kulturskolan!

/Matz

Artiklar om Upplevelsenämndens förslag till omroganisation:

7 kommentarer:

 1. JJag har lite svårt att se att det pedagogiska ledarskapet faller samman. Så här står i ansvarsbeskrivningen för enhetscheferna:

   ansvarig för den operativa verksamheten på enheten
   strategisk verksamhetsplanering för enheten
   uppmuntra nytänkande
   bidra till arbete i processer
   arbeta efter överenskomna mål för verksamhetsområdet samt att sätta mål för enheten
   verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning
   uppnå överenskommet ekonomiskt resultat
   övergripande information till kunder
   utbildning och kompetensutveckling
   rapportering till överordnad nivå
   följa förvaltningens plan för planering och uppföljning
   känna till lagar, avtal och förordningar

  Precis som du skriver handlar det om att hitta en person som brinner och kan sprida lågan.

  SvaraRadera
 2. Så bra att du punktar upp ansvarsbeskrivningen för de enhetsansvariga, Magnus!

  Det visar på att man i förslaget inte tagit hänsyn till den pedagogiska kompetensen i det ledarskap man söker och kanske bör ansvarsbeskrivningen därför kompletteras med en sådan punkt - åtminstone för Kulturskolan.

  Kulturskolans verksamhet skiljer sig mycket från de övriga verksamheterna och enheterna inom Upplevelseförvaltningen. De punkter du presenterar är en mer generell beskrivning för samtliga enheter och inte specifikt för någon enskild. Själva verksamhetsansvaret ska ju enligt förslaget ligga på verksamhetscheferna.

  Jag är övertygad om att du, precis som jag, som har rötterna i pedagogisk verksamhet sätter värde på just det pedagogiska ledarskapet.

  Därför tycker jag också att det bör tydliggöras i ansvarsbeskrivningen!

  /Matz

  SvaraRadera
 3. Det beror alldeles på hur man väljer att tolka nedanstående punkter. Jag läste in det pedagogiska ledarskapet för verksamheten i dessa satser.
   strategisk verksamhetsplanering för enheten
   uppmuntra nytänkande
   bidra till arbete i processer
   arbeta efter överenskomna mål för verksamhetsområdet samt att sätta mål för enheten
   verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

  Farhågorna är visserligen befogade med tanke på bristerna i styrning och ledarskap i kommunledningen, men jag vill inte vara för tidigt ute med att kapa den nya organisationen. Det finns intressanta tankar som kan infrias, tycker jag. Jag tycker trots allt att det är bättre att vara lite vid i sin beskrivning i detta skede, alla nya organisationer måste trimmas in och beroende på nya/nygamla uppsättningen personer kan och bör beskrivningarna förtydligas och anpassas senare. Du vet, kartan och verkligheten, låt dynamiken däremellen spela sin fiol.

  SvaraRadera
 4. Jag "kapar" inte heller organisationsförslaget. Precis därför skriver jag också att jag inte har något emot att effektivisera, utveckla och förbättra kommunal verksamhet.

  Dock står jag fast vid att man ska vara noga med att se till konsekvenserna av omstruktureringar för att garantera en kvalitetssäkring av verksamheterna.

  Sen finns det nog lika många tolkningar av ansvarsbeskrivningen som det finns läsare. Jag hävdar fortfarande att Kulturskolans verksamhet skiljer sig markant från övriga enheters och därför också bör få en tydligare skrivning vad gäller det pedagogiska ledarskapet.

  Det i sig behöver inte innebära några problem utan snarare tvärt om. Det blir en garanti för att man från politiskt håll ser vikten av pedagogiskt ledarskap och därmed också skapar en trygghetskänsla för personalen som uppenbarligen är oroade.

  Jag tror nog att vi i grund och botten är ganska överens, Magnus!

  SvaraRadera
 5. Jag landar i detta, som en spontan reaktion. Men det ska tilläggas att jag är mer av en utifrån-betraktare och jag kanske inte har alla detaljer.

  - De tre strategtjänsterna känns dyra och onödiga, särskilt som tanken verkar vara att förflytta tre chefer (bibblan, kulturskolan och museet) snarare än att fylla ett behov.
  - De enhetsansvariga verkar vara chefstjänster, men med ett annat namn. "Befälskedjan" blir lika lång som idag. Jag förstår ärligt talat inte varför det skulle vara ett problem om varje enhet hade en chef och hen rapporterar till förvaltningschefen.
  - Det sätt förvaltningschefen uttrycker sig om delar av personalen är inte OK. Man kan prata MED personal på det viset. Men inte OM. Det är också oroande att inte förvaltningschefen drar andra slutsatser. Gamla kulturförvaltningen får ta i stort sett alla de besparingar som nämnden beslutat inför 2012. Den gamla fritidsförvaltningen har klarat sig nästan helt "skadefri". Då är det logiskt att förändringsviljan är lite större hos Fritid än den är hos Kultur.
  - Varför så bråttom? Varför inte förankra och diskutera med facken innan beslut? Varför inte invänta KFs budgetbeslut? (Jag vet att organisation inte ska styras av ettårsbudgetar, men vem tror att den INTE gjort det redan?)

  SvaraRadera
 6. De punkter som tas upp i ansvarsbeskrivningen är standardpunkter i en flödesorganisation. Jag läser inte in pedagogiskt ledarskap i någon av dessa vilket förstås inte hindrar att man tänker så ändå.

  Dock är en skola ett så speciellt fall av flödesorganisation att pedagogiken borde omnämnas särskilt om man värdesätter ett pedagogiskt förhållningssätt i verksamheten. Det känns som om man har glömt detta och tagit en typmall för organisationen.

  Allvarligast är väl ändå den undermåliga kommunikationen till berörda. Det mesta går att hantera med dialog och förankring, låt oss hoppas att det blir mer av den varan.

  SvaraRadera
 7. Helt rätt Tomas!

  Verksamheten bygger på pedagogiskt förhållningssätt och precis som du skriver bör därför pedagokiken lyftas som en särskild del i ansvarsbeskrivningen.

  Delaktighet och kommunikation är grundpelarna i allt vad organisationslära heter. Därför är också tydligt politisk ledarskap oerhört viktigt! Det är politiken somt beställt uppdraget och därför också har ansvaret att följa upp att det går rätt till!

  /Matz

  SvaraRadera

AddThis

Share |